iskh_pismo_v_vystavochnaya_kompania_uzorochye_iskh-01-11_1323_ot_23_09_2020_rezolyutsia_na_p_v1.pdf